Tilastojen laatuselosteet

Kohdunkaulan syövän seulonta

Laatuseloste
Kohdunkaulan syövän seulontatilaston laatuselosteessa arvioidaan tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.
 
Tilaston tuottajan nimi
Suomen Syöpäyhdistys ry
 
Tilaston laadintaperuste
Rekisterin pitäminen ja tilaston laatiminen perustuvat lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008), lakiin terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989), asetukseen terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä muutoksineen (774/1989), henkilötietolakiin (523/1999), Terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetukseen seulonnoista (339/2011).
 
Tilastotietojen relevanssi
Kohdunkaulan syövän väestöseulonnan tilasto sisältää tietoja seulonnan kohdeväestöstä, seulontaan kutsutuista ja osallistuneista, jatkotutkimuksiin ohjatuista sekä seulonnan ja jatkotutkimusten tuloksista. Tiedot esitetään koko maasta, syövänhoidon erityisvastuualueittain sekä sairaanhoitopiireittäin vuodesta 1991 alkaen.
 
Tilastot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, viranomaisille, suunnittelijoille, tutkijoille ja kansalaisille, joilla on tarve saada ajantasaista tietoa kohdunkaulan syövän seulonnoista.
 
Käsitteet ja määritelmät on kuvattu erillisessä seliteosassa, joka löytyy linkin takaa Joukkotarkastusrekisterin sivustolta.
 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Seulontatiedot on kerätty kaikista Suomen kunnista ja laboratorioista, jotka kutsuvat kohdeväestön seulontaan ja tekevät seulontatestit ja jatkotutkimukset seulontaan osallistuneille.
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) mukaisesti väestöseulonnan kaikista vaiheista on toimitettava tiedot Suomen Syöpäyhdistyksen joukkotarkastusrekisteriin. Tiedot toimitetaan seulontakutsua seuraavan vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Tiedot kerätään kunnista, seulontoja toteuttavista laboratorioista sekä jatkotutkimuksista ja mahdollisesta hoidosta huolehtivista erikoissairaanhoidon yksiköistä.
 
Seulontatiedot tulevat joukkotarkastusrekisteriin sähköisessä muodossa. Tulevat tiedot ja epäselvät tapaukset tarkistetaan ennen tietokantaan viemistä.
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tietojen oikeellisuus riippuu kuntien ja laboratorioiden toimittaman tiedon laadusta. Rekisteröityjä tietoja verrataan seulontaa tehneiden yksiköiden omiin tilastotietoihin, kuntien ja laboratorioiden aiempiin rekisteröityihin seulontatietoihin sekä syöpärekisterin sisältämiin kohdunkaulan syöpätietoihin.
 
Mahdolliset virheet korjataan. Ilmoitusviiveestä johtuen myös aikaisempia vuosia päivitetään.
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilastot julkaistaan vuosittain noin kahden vuoden viiveellä. Viive johtuu siitä, että tiedot toimitetaan rekisteröitäviksi runsaan vuoden viiveellä seulontojen aloittamisesta. Toimituksen jälkeen tiedot tarkistetaan ja virheet korjataan.
 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys
Tilastot julkaistaan Joukkotarkastusrekisterin verkkosivuilla. Niihin on myös linkitys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. Tietoja julkaistaan myös Syöpärekisterin painetuissa tilastojulkaisuissa.
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi myöntää tutkijoille luvan käyttää seulontatietoja tieteellisessä tutkimuksessa. Tietojen luovutusta varten tutkijan on laadittava rekisteriseloste ja haettava tutkimussuunnitelmaan perustuva tutkimuslupa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
 
Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilastot julkaistaan vuosilta 1991–2011, jolloin tietojen vuosittainen vertailu on mahdollista.
 
Tiedot kohdunkaulan syövän seulonnoista ovat 1980-luvulta alkaen joukkotarkastusrekisterin sähköisessä tietokannassa. Rekisteröinti on kuitenkin ollut maanlaajuista vasta 2000-luvun alusta alkaen. Tilastoja päivitetään 2000-luvun osalta edelleen.
 
Tilastoissa ilmenevä ikätieto on kutsuvuoden ja syntymävuoden välinen erotus.
 
Tilastoissa ilmenevät käsitteet ovat jonkin verran vaihdelleet 1990- ja 2000-luvuilla. Seulontalomakkeet on uudistettu vuonna 2005. Vuoteen 2005 asti gynekologisten irtosolunäytteiden raportoinnissa käytettiin Papa-luokitusta. Vuodesta 2006 lähtien joukkotarkastusnäytteet on raportoitu kansainvälisesti hyväksytyn The Bethesda System 2001-luokituksen mukaisesti (TBS 2001). Vuodesta 2003 lähtien osassa kunnista on tehty ensisijaisena seulontatestinä HPV-testi, jonka tulos tilastoidaan positiivisena tai negatiivisena. Kasvainlöydösten luokittelussa käytetään WHO:n vanhaa luokitusta, joka ei erottele levy- ja lieriöepiteeliperäisiä muutoksia.
 
Selkeys ja eheys
Tilastot sisältävät kaiken rekisteröidyn seulontatiedon vuosilta 1992–2011. 2000-luvun tiedot kattavat koko maan.
 
Kohdunkaulan syövän seulonnan tiedonkeruulomake löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/koodistopalvelu
 

Rintasyövän seulonta

Laatuseloste
Kohdunkaulan syövän seulontatilaston laatuselosteessa arvioidaan tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.
 
Tilaston tuottajan nimi
Suomen Syöpäyhdistys ry
 
Tilaston laadintaperuste
Rekisterin pitäminen ja tilaston laatiminen perustuvat lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008), lakiin terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989), asetukseen terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä muutoksineen (774/1989), henkilötietolakiin (523/1999), Terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetukseen seulonnoista (339/2011).
 
Tilastotietojen relevanssi
Rintasyövän väestöseulonnan tilasto sisältää tietoja seulonnan kohdeväestöstä, seulontaan kutsutuista ja osallistuneista, jatkotutkimuksiin ohjatuista sekä seulonnan ja jatkotutkimusten tuloksista. Tiedot esitetään koko maasta, syövänhoidon erityisvastuualueittain sekä sairaanhoitopiireittäin vuodesta 1992 alkaen.
 
Tilastot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, viranomaisille, suunnittelijoille, tutkijoille ja kansalaisille, joilla on tarve saada ajantasaista tietoa rintasyövän seulonnoista.
 
Käsitteet ja määritelmät on kuvattu erillisessä seliteosassa, joka löytyy linkin takaa Joukkotarkastusrekisterin sivustolta.
 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Seulontatiedot on kerätty kaikista Suomen kunnista ja yksiköistä, jotka kutsuvat kohdeväestön seulontaan ja tekevät seulontatestit ja jatkotutkimukset seulontaan osallistuneille.
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) mukaisesti väestöseulonnan kaikista vaiheista on toimitettava tiedot Suomen Syöpäyhdistyksen joukkotarkastusrekisteriin. Tiedot toimitetaan seulontakutsua seuraavan vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Tiedot kerätään kunnista, seulontoja toteuttavista laboratorioista sekä jatkotutkimuksista ja mahdollisesta hoidosta huolehtivista erikoissairaanhoidon yksiköistä.
 
Seulontatiedot tulevat joukkotarkastusrekisteriin sähköisessä muodossa. Tulevat tiedot ja epäselvät tapaukset tarkistetaan ennen tietokantaan viemistä.
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tietojen oikeellisuus riippuu kuntien ja yksiköiden toimittaman tiedon laadusta. Rekisteröityjä tietoja verrataan seulontaa tehneiden kuntien ja yksiköiden omiin tilastotietoihin, kuntien ja yksiköiden aiempiin rekisteröityihin seulontatietoihin sekä syöpärekisterin sisältämiin rintasyöpätietoihin.
 
Mahdolliset virheet korjataan. Ilmoitusviiveestä johtuen myös aikaisempia vuosia päivitetään.
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilastot julkaistaan vuosittain noin kahden vuoden viiveellä. Viive johtuu siitä, että tiedot toimitetaan rekisteröitäviksi runsaan vuoden viiveellä seulontojen aloittamisesta. Toimituksen jälkeen tiedot tarkistetaan ja virheet korjataan.
 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys
Tilastot julkaistaan Joukkotarkastusrekisterin verkkosivuilla. Niihin on myös linkitys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. Tietoja julkaistaan myös Syöpärekisterin painetuissa tilastojulkaisuissa.
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi myöntää tutkijoille luvan käyttää seulontatietoja tieteellisessä tutkimuksessa. Tietojen luovutusta varten tutkijan on laadittava rekisteriseloste ja haettava tutkimussuunnitelmaan perustuva tutkimuslupa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
 
Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilastot julkaistaan vuosilta 1992–2011, jolloin tietojen vuosittainen vertailu on mahdollista.
 
Tiedot rintasyövän seulonnoista ovat 1980-luvulta alkaen joukkotarkastusrekisterin sähköisessä tietokannassa. Rekisteröinti on kuitenkin ollut maanlaajuista vasta 2000-luvun alusta alkaen. Tilastoja päivitetään 2000-luvun osalta edelleen.
 
Tilastoissa ilmenevä ikätieto on kutsuvuoden ja syntymävuoden välinen erotus.
 
Tilastoissa ilmenevät käsitteet ovat olleet yhtenäisiä koko seurantajakson ajan. Kasvainlöydösten luokittelussa käytetään ICD-O-3-luokitusta.
 
Selkeys ja eheys
Tilastot sisältävät kaiken rekisteröidyn seulontatiedon vuosilta 1992–2011. 2000-luvun tiedot kattavat koko maan.
 
Rintasyövän seulonnan tiedonkeruulomake löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/palvelut/koodistopalvelu


Suolistosyövän seulonta

Laatuseloste
Suolistosyövän seulontatilaston laatuselosteessa arvioidaan tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.
 
Tilastotietojen relevanssi
Suolistosyövän satunnaistetun väestöseulonnan tilasto sisältää tietoja seulonnan kohdeväestöstä, seulontaan kutsutuista ja osallistuneista, jatkotutkimuksiin ohjatuista sekä seulonnan ja jatkotutkimusten tuloksista. Tiedot esitetään koko maasta vuodesta 2004 alkaen.
 
Tilastot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, viranomaisille, suunnittelijoille, tutkijoille ja kansalaisille, joilla on tarve saada ajantasaista tietoa  seulonnoista.
 
Käsitteet ja määritelmät on kuvattu erillisessä seliteosassa, joka löytyy linkin takaa Joukkotarkastusrekisterin sivustolta.
 
Suolistosyövän seulontarekisteri  on tutkimusrekisteri, joka perustuu  Stakesin (nykyisin THL) ja Suomen Syöpäyhdistyksen keskinäiseen sopimukseen tutkimusaineiston rekisteröinnistä ja jolle on saatu STM (myöhemmin THL) myöntämä tutkimuslupa (STM/42/07/2004; THL/619/5.05.00/2010).
 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Seulontatiedot on kerätty niistä Suomen kunnista, jotka osallistuvat satunnaistettuun väestöseulontaan.
 
Suomen Syöpäyhdistyksen ja silloisen Stakesin, nykyisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välillä vuonna 2003 solmitun tutkimussopimuksen mukaisesti suolistosyövän satunnaistetun väestöseulonnan kaikista vaiheista on toimitettava tiedot Suomen Syöpäyhdistyksen joukkotarkastusrekisteriin.
 
Seulontatiedot tulevat joukkotarkastusrekisteriin tietokantaan sähköisessä muodossa. Epäselvät tapaukset tarkistetaan seulontayksiköstä (toimii Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä), seulontaan mukaan lähteneistä kunnista tai hoitotoimenpiteet suorittaneesta sairaalasta.
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tietojen oikeellisuus itse seulonnan osalta voidaan todeta hyväksi, koska toimintaa ohjaava järjestelmä on yhteinen koko maassa ja tiedot rekisteriin saadaan sen kautta.  Jatkotutkimustietoja (esim. seulontasyövät) verrataan syöpärekisterin tietoihin siinä vaiheessa, kun tuloksien merkitystä arvioidaan. Jatkotutkimusten tiedot kerätään kuntien yhteyshenkilöiden kautta seulontakeskukseen, joskus myös suoraan hoitavista sairaaloista.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Alustavat seulontatilastot julkaistaan vuosittain välittömästi seulontavuoden päätyttyä. Lopulliset seulontatilastot, ml. jatkotutkimuslöydökset, julkaistaan noin vuoden viiveellä.
 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys
Tilastot julkaistaan Joukkotarkastusrekisterin verkkosivuilla. Niihin on myös linkitys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. Tietoja julkaistaan myös Syöpärekisterin tilastojulkaisussa.
 
Syöpärekisteri voi luovuttaa seulontatietoja käytettäväksi tieteellisessä tutkimuksessa. Tietojen luovutusta varten tutkijan on haettava lupa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
 
Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilastot julkaistaan vuosilta 2004–2012, jolloin tietojen vuosittainen vertailu on mahdollista.
 
Tiedot suolistosyövän seulonnoista ovat väestöseulonnan alusta alkaen kattavasti joukkotarkastusrekisterin sähköisessä tietokannassa. Tietoja päivitetään tarvittaessa.
 
Tilastoissa ilmenevä ikätieto on kutsuvuoden ja syntymävuoden välinen erotus.
 
Tilastoissa ilmenevät käsitteet ovat olleet yhtenäisiä koko seurantajakson ajan. Kasvainlöydösten luokittelussa käytetään ICD-O-3-luokitusta.
 
Selkeys ja eheys
Tilastot sisältävät kattavan seulontatiedon vuosilta 2004–2012 ml. tiedot kutsuttujen määrästä, osallistuneista, seulontatestin tuloksesta ja jatkotutkimusten syöpä – sekä adenoomalöydöksistä.