Työelämä

 

Yhä useampi palaa syövän sairastuttuaan töihin. Työyhteisölle voi kertoa syövästä suoraan, tosiasioita painottaen ja tunteilematta. Pakko ei kuitenkaan ole kertoa. Mahdollisen sairausloman syytä ei tarvitse kertoa edes esimiehelle, sillä työterveyshuollolla on vaitiolovelvollisuus. Työturvallisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että esimies tietää työ- tai toimintakykyä rajoittavista ominaisuuksista ja sairauksista, mikäli työntekijä käy töissä syöpähoitojen aikana.

Sairausajan palkka

Kun sairastuminen estää työntekijää tekemästä työtään hänellä on oikeus sairausajan palkkaan. Sen suuruus riippuu paitsi palkasta, myös siitä kuinka kauan työsuhde on jatkunut. Työsopimuslaissa on määritelty vähimmäisajat, joiden ajan sairausajan palkkaa maksetaan. Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu lakia huomattavasti pidemmistä ajoista.

Hoitokustannusten ja lääkkeiden korvauksista löytyy lisätietoa täältä >>

Yksityisyyden suoja

Työntekijän terveydentilaa, sairautta ja hänen saamaansa hoitoa koskevat tiedot ovat arkaluonteisia. Niitä työnantaja saa käsitellä vain poikkeustilanteissa, esimerkiksi sairausajan palkan maksamisen yhteydessä ja sen selvittämisessä, onko työntekijä työkuntoinen. Terveystietoja saavat käsitellä vain nimetyt henkilöt, ja heillä on vaitiolovelvollisuus.

Työsopimuksen päättäminen

Työntekijä voi irtisanoutua työstään työsopimuksen ehtojen mukaisesti. Sen sijaan työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää sairauden perusteella, ellei työntekijän työkyky ole sairauden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista. Jos näyttää tarpeelliselta muuttaa työnkuvaa perusteellisesti, voi kysymykseen tulla kuntoutus tai uudelleenkoulutus. Jos nämäkään eivät ole mahdollisia, työntekijä voi etsiä työpaikkaa, jonka työtehtävistä hän suoriutuu, tai hän voi hakeutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kuntoutus

Kuntoutuksen avulla voidaan kohentaa sairauden takia alentunutta työkykyä. Kuntoutus voi käsittää myös uusien valmiuksen ja tehtävien oppimista, jopa uudelleen kouluttautumista.

Lakiuudistuksen myötä esimerkiksi kaikkien syöpään sairastuneiden työntekijöiden ammatillisen kuntouttamisen mahdollisuudet on tutkittava. Kuntoutusta on annettava aina, kun se on mahdollista ja työntekijän on otettava kuntoutustarjous vastaan.

Kuntoutusmahdollisuuksista, etenkin ammatillista kuntoutuksesta, kannattaa kysyä työterveyshuollosta ja Kelasta.

Työkyvyttömyyseläke

Jos sairaus estää työnteon kokonaan, voi kysymykseen tulla hakeutuminen työkyvyttömyyseläkkeelle. Sitä maksetaan joko työ- tai kansaneläkkeenä. Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada myös määräaikaisena kuntoutustukena hakijan hoidon tai kuntoutumisen ajaksi. Lisätietoja työkyvyttömyyseläkkeestä saa mm.


Lähteet

Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistys Suomen Syöpäpotilaat ry:n oppaat Takaisin töihin syövästä huolimatta ja Nuoren perheen selviytymisopas. Oppaita voi tilata Suomen Syöpäpotilaat ry:n verkkosivuilta >>